Чланом ЗК ”Освит” Билећа може постати свако физичко и правно лице.

Чланом ЗК ”Освит” Билећа постаје се на основу слободно изражене воље уписом у регистар чланова који води Секретар.

Скупштина Удружења одређује годишњи износ чланарине.

Права и обавезе чланова су да:

  • Активно учествује у утврђивању и остваривању циљева и задатака ЗК ”Освит” Билећа
  • Бира и буде биран у органе и радна тијела
  • Прати рад органа и радних тијела Удружења, иницира и предлаже питања и учествује у разматрању
  • Буде упознат са свим питањима из рада Удружења
  • Ради на чувању и подизању угледа Удружења
  • Поштује Статут и друга акта Удружења
  • Плаћа чланарину

Чланство у ЗК ”Освит” Билећа престаје:

  • Добровољним иступањем
  • Неплаћањем чланарине
  • Искључењем

Члан се брише из Регистра чланова без посебне одлуке уколико до краја године не плати чланарину за текућу.
Одлуку о искључењу члана из ЗК ”Освит” Билећа доноси Предсједник.
Искључени члан има право у року од 15 дана, рачунајући дан доставе одлуке, поднијети жалбу Скупштини Удружења. Скупштина је дужна ријешити жалбу у року од 30 дана, рачунајући од дана доспијећа жалбе. Одлука Скупштине Удружења је коначна.