Органи ЗК „Освит“ Билећа су:

 • Скупштина
 • Управни одбор
 • Надзорни одбор
 • Предсједник
 • Замјеник Предсједника
 • Секретар

У органе и радна тијела Удружења могу бити бирани сви чланови Удружења старији од 16 година.

Мандат чланова Скупштине, Предсједништва, Управног и Надзорног одбора, као и Предсједника, Замјеника Предсједника и Секретара траје четири године, с тим да могу бити поново изабрани.
Мандат чланова органа Удружења може престати прије истека мандата: подношењем оставке, опозивом и пресељењем или преласком у органе управљања у сродна удружења.

Органи Удружења бирају своја стална и повремена тијела. Број, састав и дјелокруг рада радних тијела одређује се одлуком у пословнику органа који их бира.

Скупштина

Скупштина је највеће тијело управљања ЗК „Освит“ Билећа.
Скупштину сачињавају сви чланови Удружења.
Скупштина може бити редовна, изборна и ванредна.
Скупштина редовно засједа једном у току године, док се изборна Скупштина одржава сваке четири године.
Сједнице Скупштине сазива Предсједник Скупштине Удружења на властиту иницијативу.
У одлуци о сазивању Скупштине Предсједник утврђује дневни ред сједнице, те дан, вријеме и мјесто одржавања сједнице.
Предсједник је дужан сазвати сједницу Скупштине када то затражи најмање једна трећина чланова Скупштине.
У свом захтјеву предлагачи су обавезни предложити дневни ред сједнице.
Скупштином предсједава Предсједник Скупштине ЗК „Освит“ Билећа.
У одсуству Предсједника, Скупштина ће на почетку сједнице јавним гласањем изабрати особу која ће предсједавати сједницом.
О раду сједнице води се записник, који се трајно чува у архиви ЗК „Освит“ Билећа.
Скупштина одлучује правоваљано ако је присутна натполовична већина свих чланова Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Скупштина ЗК „Освит“ Билећа

 • Утврђује политику рада, развоја и живота Удружења
 • Доноси и мијења Статут Удружења
 • Доноси финансијски план и завршни рачун
 • Доноси друге акте и одлуке важне за рад Удружења
 • Бира и разрјешава дужности Предсједника, Замјеника Предсједника, Секретара, Предсједника Управног и Надзорног одбора
 • Разматра и усваја извјештај о раду Удружења
 • Одлучује о жалбама чланова на одлуке о искључењу из Удружења
 • Одлучује о престанку рада Удружења
 • Обавља и друге послове одређене законом и Статутом

Предсједник Скупштине

Предсједника Скупштине ЗК „Освит“ Билећа бира Скупштина Удружења на мандат од четири године.

 • Заступа Удружење
 • Сазива Скупштину Удружења
 • Руководи радом Скупштине Удружења
 • Утврђује приједлог програма рада и Статута који се подносе Скупштини на разматрање и усвајање
 • Брине се о упознавању јавности с радом Скупштине Удружења
 • Доноси одлуке о искључењу члана из Удружења
 • Обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Удружења

За свој рад Предсједник Скупштине је одговоран Скупштини Удружења.
У случају одсутности или спријечености, Предсједника Скупштине у свим пословима замјењује Предсједник.

Предсједника Скупштине ЗК „Освит“ Билећа је Шћепан Алексић.

Предсједник Удружења

Предсједника Удружења бира Скупштина Удружења на мандат од четири године.

 • Заступа Удружење
 • Утврђује приједлог програма дјеловања и планове рада и доставља Скупштини на усвајање
 • Брине о извршењу усвојеног програма рада и провођења одлуке Скупштине
 • Управља имовином Удружења
 • Подноси извјештај о раду Скупштини
 • Именује комисије и слична тијела по потреби те им одређује задатке
 • Надзире материјално-финансијско пословање Удружења
 • Обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Удружења

За свој рад Предсједник одговара Скупштини ЗК „Освит“ Билећа.
У случају одсутности или спријечености Предсједника у свим пословима замјењује Замјеник Предсједника кога бира Скупштина са мандатом четири године.

Предсједника Удружења је Миодраг Хрњез Љумо.

Замјеник Предсједника Удружења

Бира га Скупштина Удружења на мандат од четири године.

 • Заступа Удружење
 • Ради на утврђењу приједлога програма дјеловања и планова рада
 • Брине о извршењу усвојеног програма рада и провођења одлука Скупштине
 • У одсуству Предсједника замјењује га у свим пословима
 • Обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Удружења

Замјеник Предсједника Удружења је Александра Џелетовић Сашка.

Секретар Удружења

Секретара Удружења бира и именује Скупштина на мандат од четири године.

 • Обавља стручно-административне и материјално-финансијске послове
 • Секретар води регистар чланова.
 • Брине о извршењу усвојеног програма рада и провођења одлука Скупштине
 • Обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Удружења

Секретара Удружења је Михајло Самарџић Мики.

Управни одбор

Управни одбор је самостални орган Удружења.
Управни одбор је орган управљања Удружења.
Броји пет чланова које бира Скупштина.
Предсједник Управног одбора сазива сједницу по потреби. Предсједник Управног одбора дужан је да сазове сједницу на приједлог: Предсједника Удружења, најмање два члана Управног одбора и Надзорног одбора.

Предсједник Управног одбора је Драго Вучић.

Надзорни одбор

Надзорни одбор је самостални орган Удружења. Надзорни одбор броји три члана које бира Скупштина Удружења.

Надзорни одбор разматра и контролише:

 • Примјену одредаба овог Статута и других општих аката Удружења
 • Материјално-финансијско пословање и исправно контролисање материјално-финансијских средстава Удружења
 • Представке и жалбе чланова
 • Врши увид у спровођењу одлука Управног одбора
 • Врши и друге послове које му повјери Скупштина Удружења

Надзорни одбор има право и дужност да о уоченим појавама обавијести Скупштину и друга радна тијела и предлаже им предузимање одговарајућих мјера.
Надзорни одбор има право да врши увид у записнике и другу документацију и податке ради остваривања своје функције.

Предсједник Надзорног одбора је Милорад Кисић Миго.

Органи Удружења пуноважно одлучују када је сједницама присутно више од половине чланова.